Politica de confidențialitate

Inapoi in site

Politica de confidențialitate v2.0_26.03.2020

 

I.Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Bringo Magazin S.R.L. („denumită in continuare Bringo Magazin”), cu sediul in Bucureşti, Sectorul 2, Str. Barbu Văcărescu Nr. 164A, Caro Castel, Camera 2, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J40/13752/2016, avand cod fiscal RO36649034, in calitate de operator de date. in acest sens, Bringo Magazin urmărește in permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale Clienților Bringo Magazin și ale celorlalți Utilizatori ai www.bringo.ro prin intermediul căreia datele cu caracter personal sunt colectate, incluzand Livratorii, astfel cum aceste persoane au fost definite in prezenta.

II.Definiţii

„Bringo” inseamnă un program de calculator (software), care include şi interfaţa grafică a acestuia, asupra căruia Bringo Magazin deţine toate drepturile de autor respectiv programul de calculator conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone şi/sau tabletă, şi/sau pe un computer şi care este pus la dispoziţia Utilizatorilor de către Bringo Magazin, inclusiv, in funcţie de politicile de afaceri Bringo Magazin, prin intermediul paginii de internet www.bringo.ro („Bringo.ro” sau „Site-ul”).

Client” inseamnă persoana fizică sau juridică care achiziţionează unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi ferme către Livrator, utilizand aplicaţia Bringo.

Date cu Caracter Personal” inseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Livrator” – inseamnă atat Livratorul Bringo Magazin, cat şi Livratorul Terţ.

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzand fără limitare ”a prelucra”) inseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzand fără limitare colectarea, inregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora;

Utilizator" - orice persoană care accesează sau utilizează Bringo.

Ceilalţi termeni utilizaţi cu majusculă şi care nu au fost definiţi in cuprinsul prezentei Politici de confidenţialitate, vor avea inţelesul atribuit potrivit definiţiilor din Termene şi Condiţiile Bringo – mai multe detalii http://bringo.ro /public/terms-and-conditions

III.Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

III.1. Bringo Magazin va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal ale Clienţilor:

(i) nume şi prenume, telefon, adresa de domiciliu/reşedinţa, adresa de livrare, adresa de e-mail, semnătura, date de geolocalizare (furnizate de echipamentul IT pe care este instalată / rulează Bringo, dacă funcţia de geolocalizare este activată pe respectivul Echipament Informatic), metoda de plată aleasă, Produse din coş comandate, precum şi orice alte date pe care Clientul le furnizează in mod direct prin Bringo şi/sau prin intermediul Livratorului, cu ocazia livrării Produselor comandate sau prin utilizarea Serviciului (e.g. cum ar fi Conţinutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit in Termene şi Condiţii).

(ii) dacă inregistrarea contului de Utilizator in Bringo se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, Bringo Magazin va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail;

(iii) Bringo Magazin poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul in care este utilizat Bringo, cum ar fi comportamentul/preferinţe/obişnuințe in cadrul Bringo, comenzi anterioare efectuate prin Bringo.

III.2. Bringo Magazin va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal ale Utilizatorilor:

(i) nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail;

(ii) dacă inregistrarea contului de Utilizator in Bringo se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, Bringo Magazin va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail;

(iii) Bringo Magazin poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul in care este utilizat Bringo cum ar fi comportamentul/preferinţe/obişnuințe in cadrul Bringo, comenzi anterioare efectuate prin Bringo.

IV.Scopurile Prelucrării

IV.1. Datele cu Caracter Personal cu privire la Utilizatori şi Clienţi, furnizate cu ocazia creării contului de utilizator sau in alt mod prin utilizarea Bringo, pot fi prelucrate de Bringo Magazin direct şi/sau prin intermediul imputerniciţilor, in următoarele scopuri:

(i) pentru desfășurarea relației contractuale dintre Utilizator/Client şi Bringo Magazin, definită in cuprinsul Termenelor şi Condiţiilor, cum ar fi dar fără a se limita la, preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii Clientului, informarea Clientului asupra stării comenzii şi livrarea către Client a Produselor comandate, informarea Clientului asupra eventualelor opţiuni de comandă a Produselor in zona in care se află;

(ii) pentru indeplinirea obligațiilor legale care incumbă Bringo Magazin in contextul serviciilor prestate prin intermediul Bringo, inclusiv a obligațiilor in materie financiar-contabilă, fiscală, precum și in materie de arhivare;

(iii) pentru activităţi de marketing direct - datele privind numele şi prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa poştală pot fi colectate şi prelucrate in scop de marketing, reclamă, publicitate. in acest scop, datele vor fi prelucrate in vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul aplicației Bringo și al notificărilor de tip push*, de oferte promoționale, precum și orice alte noutăți, privind produsele și serviciile oferite prin intermediul platformei Bringo;

*Notă: O notificare de tip push reprezintă un mesaj ce apare pe un dispozitiv mobil, care poate fi  transmis in orice moment, fără a fi necesar ca utilizatorii să se afle in aplicație sau să utilizeze dispozitivele lor pentru a primi astfel de mesaje.

Atunci cand v-ați dat acordul pentru astfel de prelucrări, aveți dreptul de a vă retrage consimțămantul sau de a vă opune, in orice moment. Retragerea consimțămantului nu va afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate de Bringo Magazin anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza și prin accesarea link-urilor indicate in acest sens in textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin opțiunile disponibile in contul dumneavoastră.

(iv) in scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunătăţirii Serviciilor oferite de Bringo Magazin. Bringo Magazin va putea transmite datele statistice şi către Partenerii săi. Cu toate acestea, menţionăm că toate informaţiile astfel transmise către terţii Parteneri vor fi furnizate in forma agregată, fără a include date care ar putea duce la identificarea (in mod direct sau indirect) a persoanelor vizate.

(v) pentru rezolvarea plangerilor, reclamaţiilor, cererilor transmise prin  intermediul Bringo şi de asemenea in scopul imbunătăţirii Serviciilor oferite de Bringo Magazin Utilizatorilor/Clienţilor săi - datele privind numele şi prenumele, adresa de e-mail, telefon, precum și orice alte date furnizate de Utilizator/Client. in situaţia in care un Utilizator lasă un review negativ pe Bringo, acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de către Bringo Magazin, Livratori sau alţi parteneri contractuali ai Bringo Magazin in vederea soluţionării plangerii/cererii şi in vedere imbunătăţirii Serviciilor oferite prin intermediul Bringo.

V.Temeiul juridic al prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in aceste scopuri are la bază: (i) obligațiile legale care incumbă Bringo Magazin ca urmare a serviciilor prestate prin intermediul Bringo; (ii) incheierea, respectiv executarea contractului (prin acceptarea Termenelor și Condițiilor) in ceea ce privește gestionarea comenzilor plasate de Clienţi prin intermediul Bringo; (iii) interesul legitim al Bringo de a-și promova bunurile și/sau serviciile in contextul prezentării acestora prin Bringo sau de a işi apăra drepturile şi interesele in cazul unor potenţiale acţiuni in instanţă; (iv) consimțămantul dumneavoastră in ceea ce privește activitățile de marketing direct și alte prelucrări pentru care legislația in domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțămantului. in măsura in care ați exprimat consimțămantul dumneavoastră, iar temeiul prelucrării este consimţămantul, aveți dreptul de a vă retrage consimțămantul in orice moment, fără insă a afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate de Bringo Magazin anterior retragerii acestuia.

VI.Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

VI.1. Ca principiu, Bringo Magazin va prelucra Datele cu Caracter Personal pe intreaga durată a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Bringo Magazin de stocare și arhivare a datelor și documentelor, respectiv pe durata necesară indeplinirii obligaţiilor legale care incumbă Bringo Magazin (de exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul căruia au fost intocmite).

Dacă vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor și nu mai există alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenţa unei obligaţii legale, existenţa unei relaţii contractuale, interesul legitim al Bringo Magazin) sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, Bringo Magazin va inceta prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

De asemenea, datele Utilizatorilor privind navigarea acestora pe Bringo, cum ar fi cele rezultand din activitatea de monitorizare a preferinţelor de consum, istoricul comenzilor, datele de geolocalizare (incluzand adresele/coordonatele adreselor de livrare indicate de Client) vor fi prelucrate pană la momentul la care persoana vizată solicită ştergerea acestor date, in condiţiile legii. Ulterior, Bringo poate să dispună anonimizarea acestor date, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

VI.2. in situaţia in care Utilizatorul/Clientul, după caz, doreşte inchiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters in mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”. Pentru a preveni situaţiile in care Utilizatorul/Clientul ar apăsa din greşeală butonul de ştergere cont, Bringo Magazin va afişa Utilizatorului/Clientului un mesaj de tip pop-up prin care i se va cere acestuia din urmă să confirme că doreşte ştergerea contului.

in cazul in care Utilizatorul/Clientul confirmă că doreşte ştergerea contului, Bringo Magazin va considera că, in mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit (i) ștergerea datelor şi (ii) retragerea consimţămantului Utilizatorului/Clientului pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct.

in termen de cel mult o lună de la data inregistrării cererii, Bringo va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de soluționare a cererii, cu excepția cazurilor in care termenul legal de răspuns este prelungit potrivit legii.

Atunci cand un Client solicită inchiderea/ştergerea contului, insă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi inregistrată numai după livrarea Produselor şi finalizarea ultimei comenzi active. De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate in continuare de către Bringo Magazin avand in vedere obligațiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apărarea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri).

VII.Persoanele care pot avea acces la Datele cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt, in principal, prelucrate de Bringo Magazin, prin angajaţii sau colaboratorii săi autorizaţi să prelucreze date personale.

Datele cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, divulgate următoarelor categorii de persoane:

(i) Livratorilor, in ceea ce privește datele Clienţilor pentru a le permite să furnizeze Serviciile de Livrare către Clienţi şi, in anumite situaţii, pentru a putea verifica, răspunde şi soluţiona plangerile Clienţilor, după caz;

(ii) imputerniciţilor Bringo Magazin care pot prelucra datele in numele şi pe seama Bringo Magazin pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus;

(iii) Angajații partenerilor (“Pickeri”) vor avea acces strict la numarul de telefon si numarul de comanda, pentru a le permite să furnizeze serviciile de colectare a produselor comandate in vederea livrării acestora către Clienți și, in anumite situații, pentru a putea verifica, răspunde și soluționa plângerile Clienților, după caz;

 (iv) Autorităţilor publice, ca răspuns la o solicitare de informaţii făcută cu respectarea prevederilor legale sau in orice caz pentru ca Bringo Magazin să aducă la indeplinire o obligaţie legală a acesteia;

(v) Unor terţe părţi, in legatură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vanzare a activelor Bringo Magazin, consolidarea sau restructurarea, finanţarea sau achiziționarea Bringo Magazin sau a unei porţiuni din aceasta de către alte entităţi;

(vi) Partenerilor Bringo Magazin sau altor terţe părţi cu care Bringo Magazin intră in raporturi contractuale in diferite scopuri precum: in cazul unor campanii promoționale organizate de către Bringo Magazin impreună cu respectivii parteneri contractuali sau afiliați ai acestuia, menținerea, pentru personalizarea și imbunătățirea Bringo și a serviciilor derulate prin intermediul ei, pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea Utilizatorilor, precum şi pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, in condițiile și limitele prevăzute de lege;

(vii) Publicului larg, in cazul Conţinutului Furnizat de Utilizatori, astfel cum aceasta noţiune este definită şi detaliată in Secţiunea X din Termenele şi Condiţiile Bringo.

Partenerii sau Livratorii Terţi prelucrează datele dumneavoastră in nume propriu, in calitate de operatori de date, Bringo Magazin neavand niciun control asupra modului in care vă sunt prelucrate datele de către aceşti Parteneri sau de către Livratorii Terţi. Aşadar, pentru activităţile de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal realizate de Partenerii Bringo sau de Livratorii Terţi, şi cu care intraţi in raporturi prin intermediul Bringo, vă rugăm să consultaţi şi să aveţi in vedere politicile de confidenţialitate şi celelalte politici de interes, oferite de aceştia.

 

 

VIII.Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Bringo Magazin pot fi transferate in afara Romaniei, către state din Spaţiul Economic European.

IX.Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru incheierea unui contract, și este necesară pentru a putea beneficia de produsele și serviciile puse la dispoziție prin această pagină de internet. Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de produsele și serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Bringo, respectiv imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu Bringo Magazin, iar Livratorii nu vor putea utiliza Bringo in vederea furnizării Serviciilor de Livrare și angajații partenerilor nu vor putea colecta in mod corect și complet produsele comandate in vederea livrării acestora. Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Deși Bringo Magazin cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie intotdeauna necesar conform legii. Astfel, Bringo Magazin poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului incheiat cu Utilizatorul, respectarea obligațiilor legale ce ii revin Bringo Magazin, sau interesul legitim in ceea ce privește prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunătăţirii Serviciilor oferite de Bringo Magazin.

X.Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Livratorilor Terți

Dacă sunteți Livrator Terț (persoană fizică sau asimilată acestora) veți găsi in această secțiune informații privind modalitatea in care vă prelucrăm datele in contextul utilizării aplicației Bringo.

X.1. Categorii de date: Bringo Magazin va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal ale Livratorilor Terți in contextul utilizării Bringo: nume şi prenume, telefon, adresă e-mail, imagine, mijlocul de transport utilizat, date de geolocalizare, precum şi orice alte date furnizate de acesta prin intermediul Bringo, cum ar fi Conţinutul Furnizat de Utilizatori (astfel cum este definit in Termene şi Condiţii).

X.2. Scopul și temeiul prelucrării: Datele cu Caracter Personal ale Livratorilor Terți sunt prelucrate in scopul derulării raporturilor contractuale cu Bringo Magazin, inclusiv in scopul executării comenzilor plasate de Client in cadrul Bringo, in temeiul relației contractuale, stabilită inclusiv prin acceptarea Termenelor şi Condiţiilor de utilizare a Bringo. De asemenea, datele potențialilor Livratori Terți care solicită să devină Livratori prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site sunt prelucrate pentru a face demersuri necesare și prealabile incheierii unui contract.

X.3. Destinatarii datelor: Anumite Date cu Caracter Personal vor fi dezvăluite către Clienți in vederea derulării contractului pe care aceștia il incheie cu Livratorul Terț prin intermediul Bringo, pentru scopul derulării Serviciilor de Livrare. Anumite Date cu Caracter Personal vor putea fi dezvăluite inclusiv către imputerniciţii Bringo Magazin, autorităţi publice de orice tip, organizații, furnizorii de servicii şi bunuri, precum și către alți destinatari menționați mai sus la literele (ii) – (vi) din Secțiunea VI. De asemenea, anumite Date cu Caracter Personal (cum ar fi nume, prenume, imagine, date de geolocalizare) pot fi vizualizate in Bringo și de către ceilalți Livratori inregistrați in Bringo.

X.4. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Ca principiu, Bringo Magazin va prelucra Datele cu Caracter Personal pe intreaga durată a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Bringo Magazin de stocare și arhivare a datelor și documentelor, respectiv pe durata necesară indeplinirii obligaţiilor legale care incumbă Bringo Magazin (de exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul căruia au fost intocmite).

Datele de geo-localizare, atunci cand sunt activate serviciile de geo-localizare in aplicația Bringo utilizată de Livratorul Terț vor fi prelucrate pentru scopul și pe perioada necesară determinării adresei de livrare a Produselor şi calculării foilor de parcurs. in acest scop, datele de geolocalizare vor putea fi păstrate pană la 3 luni.

Bringo Magazin va șterge contul Livratorului Terț din Bringo după ce incetează colaborarea (contractul de prestări servicii incheiat de acesta) cu Bringo Magazin.

X.5. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Bringo Magazin pot fi transferate in afara Romaniei, către state din Spaţiul Economic European.

 X.6. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor Livratorilor Terți sunt necesare pentru efectuarea demersurilor prealabile incheierii contractului, respectiv in vederea executării contractului. Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de produsele și serviciile puse la dispoziția dumeavoastră prin intermediul Bringo, respectiv imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu Bringo Magazin, iar Livratorii nu vor putea utiliza Bringo in vederea furnizării Serviciilor de Livrare și Angajații partenerilor nu vor putea colecta in mod corect și complet produsele comandate in vederea livrării acestora.

XI.Drepturile Persoanei Vizate

Potrivit prevederilor legale aplicabile, in ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate in prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării in limitele și condițiile prevăzute de lege, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțămantul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți in orice moment. in plus, aveți dreptul de a depune plangeri la Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

Vă rugăm să aveţi in vedere că, in cazul retragerii consimţămantului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci cand un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing, Bringo Magazin, după ce a luat act de acest fapt nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Totodată, vă rugăm să aveţi in vedere că, intr-o atare situaţie, deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Bringo Magazin ar putea să prelucreze Datele dvs. cu Caracter Personal in mod legal, in baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

Adresa: str. Barbu Vacarescu, nr 164A, Hotel Caro, cladirea Castel, Sector 2, Bucuresti

E-mail: contact@bringo.ro

Atn: Departamentul de Marketing Bringo

Bringo Magazin nu raspunde solicitărilor anonime. Prin urmare, in cazul in care ne scrieţi prin e-mail/poştă, vă rugăm să ne indicaţi numele şi prenumele dvs. pentru a vă identifica şi răspunde in mod adecvat solicitării dvs.

in funcţie de solicitare, dacă aceasta este intemeiată şi formulată in conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, Bringo Magazin va:

(i) confirma solicitantului dacă prelucrează sau nu Datele sale cu Caracter Personal;

(ii) rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma in date anonime, in mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legii;

(iii) inceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului.

in situaţia in care persoana vizată formulează o cerere de ştergere a datelor, in condiţiile prevăzute de lege, inclusiv ca urmare a inchiderii/ştergerii contului, Bringo Magazin ar putea prelucra in continuare anumite Date cu Caracter Personal, in temeiul: (i) obligaţiei legale (de exemplu, in situaţia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum şi de arhivare) (ii) contractului incheiat intre Bringo Magazin şi Utilizator/Client/Livrator, inclusiv cel reprezentat de documentul Termene şi Condiţii; (iii) interesului legitim al Bringo Magazin (de exemplu, in vederea gestionării solicitărilor care pot fi primite de la autorităţile competente pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau pentru realizarea oricăror verificări justificate in baza legii, inclusiv in ceea ce priveşte fraudele in domeniul online).

De asemenea, in orice moment, Utilizatorul are acces la datele sale de identificare/contact, putand să le editeze/modifice, direct in Bringo, in Secţiunea „contul meu”. Pentru dezabonarea de la comunicări comerciale, Utilizatorul poate folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinand comunicări comerciale. Pentru dezactivarea serviciilor de geolocalizare, Utilizatorul poate accesa oricand setările Dispozitivului Informatic utilizat.

Bringo folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul in care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.bringo.ro/public/cookie-policy

Prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, avand următoarele date de contact: dpo_romania@carrefour.com.